JOTVINGIŲ KRYŽIAUS RITERIŲ ORDINAS
NaujienosIstorijaMisijaGalerijaKontaktai  
Straipsniai

Įspūdžiai iš konferencijos Punske
fotogalerija

Tarptautinės konferencijos organizatorių - Lenkijos lietuvių bendruomenės ir „Aušros" leidyklos - pakviesti 9 Jotvingių kryžiaus riterių ordino nariai 2009 m. gruodžio 12 d. atvykome į Punską. Konferencijos I-oji dalis buvo skirta Seinų krašto istorijos paveldui, Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, metraščio „Terra Jatwezenorum" pristatymui, o Il-oji dalis - Lietuvos partizanų LLKS karžygio Jurgio Krikščiūno „Rimvydo", bei jo adjutanto Vytauto Prabulio „Žaibo" žūties 60-ųjų metinių minėjimui.

Konferencijoje dalyvavo eilė žinomų valstybės, visuomenės veikėjų, mokslo, kultūros darbuotojų iš Lietuvos ir Lenkijos :

LR seimo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos ir Lenkijos tarpparlamentinės asamblėjos pirmininkas Algis Kašėta;
Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas; JKRO garbės riteris,
Punsko „Aušros" leidyklos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Birgelis;
Lenkijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė;
Lietuvos ir Lenkijos tarpparlamentinės asamblėjos pirmininkė Ewa Kierzkovvska;
LR ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas;
LR Seimo narė Dalia Kuodytė;
JKRO garbės riteris, akademikas Zigmas Zinkevičius;
mokslo daktarai : Algimantas Katilius, Rimantas Miknys, Bronius Makauskas;
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Pavilionis; ir kiti.

Konferencija pradėta menine programa „Netimero krikštas".

Po jos sekusiame S. Birgelio pranešime „Lietuvos tūkstantmetis kelių ir klystkelių labirintuose" analizuotos negausiai išlikusių istorijos šaltinių interpretacijų galimos klaidos. Dr. G. Iwanowska pateikė informaciją apie jotvingių Eglinės piliakalnio tyrinėjimų rezultatus, archeologinius radinius. A. Uzdila nagrinėjo jotvingių kilmės hidronimus. Jis pastebėjo, kad redaktoriai Lietuvoje neretai iškraipo upių ir ežerų pirmapradžius pavadinimus. Akademikas Z. Zinkevičius nagrinėjo jotvingių kalbos ypatumus. Anot prelegento, dėl mažai išlikusių rašytinių šaltinių, šioje srityje galima tik daryti prielaidas.

Kavos pertraukos metu maloniai pabendravome su mums gerai pažįstamais dalyviais iš Punsko bei Marijampolės. Po to išklausėme dr. A. Katiliaus pranešimą apie lietuvių ir lenkų santykius Seinų seminarijoje, bei dr. M. Černelienės - apie lietuvių veiklos ribojimą Lenkijoje po antro pasaulinio karo. Pranešėja pažymėjo, kad Punsko ir Seinų apylinkėse lietuviai kentė didelę ideologinę, politinę, tautinę, kultūrinę priespaudą. Tuometinė valdžia ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant juos nutautinti, išstumti iš etninių žemių.

Konferencijos I-os dalies pabaigoje, S. Birgelis pristatė istorijos paveldo 2009 (1) metraštį „Terra Jatvvezenorum. Jotvingių kraštas". Šioje didelės apimties knygoje pateikta tiek istorinė medžiaga apie jotvingius, tiek ir šių dienų veikla puoselėjant jų atminimą. Jame rasime ir JKRO narių straipsnių. Metraštis buvo įteiktas JKRO Didžiajam magistrui A. Rukui-Daujočiui ir riteriui L. Palmaičiui. Marijampolės krašto patriotas, istorikas, rašytojas K. Subačius mums padovanojo monografiją „Marijampolės miestas". Čia pateikiama miesto priešistorė, ištakos, istorija, mintys, kūrėjai.

Po pietų dalyvavome atminimo lentos partizanams J. Krikščiūno „Rimvydo" ir V. Prabulio „Žaibo" žuvimo vietoje Šlynakiemio miškelyje atidengime. Garbės sargyboje stovėjo mergaitės apsirengusios tautiniais drabužiais, giedojo bažnyčios choras. Kalbėjo A. Kašėta, V. Liškauskas.

Il-oji konferencijos dalis buvo skirta sovietinio pasipriešinimo partizaninio karo problemoms nagrinėti.

Grižome į Kauną dvasiškai pakylėti, pilni gražių minčių. Dėkojame konferencijos organizatoriams už puikų renginį.

Riteris Ramūnas Neverauskas

 

© JKRO